Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2010

ledormin
Cała ta sprawa była dość krępująca dla magów, jak zwykle dla ludzi, którzy po fakcie odkrywają, że przez cały czas stali po niewłaściwej stronie*. Zadziwiające, jak wielu starszych pracowników Uniwersytetu twierdziło teraz stanowczo, że w owym czasie chorowali, byli z wizytą u ciotki albo prowadzili badania za zamkniętymi drzwiami, nucąc przy tym głośno, w wyniku czego nie mieli pojęcia, co dzieje się na zewnątrz. Prowadzono potem luźne rozmowy o wystawieniu Rincewindowi pomnika; jednak w wyniku działania niezwykłej alchemii umysłu, jaka uaktywnia się w takich drażliwych sytuacjach, posąg szybko zmienił się w tablicę pamiątkową, potem we wpis do Listy Zasłużonych, wreszcie w naganę za niewłaściwy ubiór. 

* To znaczy po tej, która przegrała.
— Eryk, Terry Pratchett

May 29 2010

ledormin
1998 004e
ledormin
1339 9a1a 420
Reposted fromhalucine halucine

May 28 2010

ledormin
0316 395e 420
Reposted fromrikoneru rikoneru
ledormin
5556 46be 420
Reposted fromrikoneru rikoneru
ledormin
2670 e723 420
Reposted fromrikoneru rikoneru
ledormin
4092 6ec3
Kto zna, ten zna.
Reposted fromskurwysyn skurwysyn viarikoneru rikoneru
ledormin
9891 9604
Reposted fromrikoneru rikoneru
ledormin

Don't talk while she/he drives

Reposted fromwizualnie wizualnie
ledormin
5576 3151
Epic Facepalm
ledormin
1911 e5bf 420
Reposted frompszczola pszczola
ledormin
1963 184f 420
Reposted fromvikkat vikkat
ledormin
Reposted fromJaBB JaBB
ledormin
Reposted fromMadMaid MadMaid
ledormin
Reposted fromfotoguerilla fotoguerilla
ledormin
5825 b325

May 27 2010

ledormin
2306 9829
Beer!
Reposted fromprofuturo profuturo

May 26 2010

ledormin
just as planned
ledormin
I'm a level 80 Paladin
Reposted fromrozmyty rozmyty viaJodenstein Jodenstein
ledormin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl